Materiały pomocnicze z Zajęć Technicznych dla uczniów I klasy gimnazjum

 

Rysunek techniczny (moduł 30 godzin):

 

Treści programu i osiągnięcia szczegółowe uczniów:

Treści nauczania
- podstawowe wiadomości o rys. technicznym
- wymiarowanie figur płaskich
- pismo techniczne proste - ćwiczenia
- przekroje brył w rysunku technicznym
- rysunek poglądowy, złożeniowy i wykonawczy
- zasady rzutowania
- dimetria w rysunku technicznym
- izometria w rysunku technicznym
- sporządzanie modelu bryły na podstawie rzutu prostokątnego

Osiągnięcia ucznia
Wiadomości
Uczeń:
- omawia normy techniczne i ich znaczenie
- zna zasady wykonywania rysunku technicznego
- omawia rodzaje linii, symbole
- definiuje pojęcie: normalizacja
- omawia zasady wymiarowania
- zna wzory liter i cyfr
- zna zasady wykonywania przekrojów i ich rodzaje
- opisuje różnice pomiędzy rysunkiem poglądowym, złożeniowym i wykonawczym
- zna zasady rzutowania i rodzaje rzutów
- zna zasady rysowania brył w dimetrii
- na zasady rysowania brył w izometrii
- zna zasady wykonywania brył na podstawie siatki


Umiejętności
Uczeń:
- wykonuje rysunek techniczny, wykorzystując znajomość zasad
- rozpoznaje i nazywa rodzaje linii, symbole
- stosuje zasady wymiarowania
- rysuje przekroje brył
- rozpoznaje rodzaje przekrojów
- dobiera rodzaj rysunku do funkcji dokumentacji
- wykonuje prostą dokumentację technologiczną
- przedstawia bryły w dimetrii i izometrii
- wykonuje siatki prostych brył
- wykorzystuje programy komputerowe do wykonywania rysunku technicznego


Wychowanie
Uczeń:
- jest dokładny, wytrwały i cierpliwy
- kształtuje wyobraźnię przestrzenną

 

Plan realizacji tematów lekcji:

LEKCJA TEMAT UWAGI
1 Zasady oceniania. Wymagania na poszczególne oceny. Regulamin pracowni.  
2 Formaty rysunków i rodzaje linii  
3 Pismo techniczne. Ćwiczenia w pisaniu cyfr i znaków 1 ÷ ∅.  
4 Odmiany rysunku technicznego. Tabliczka rysunkowa. Normalizacja.  
5 Ogólne zasady wymiarowania.
Znaki wymiarowe, linie wymiarowe i pomocnicze linie wymiarowe.
 
6 Ogólne zasady wymiarowania - strzałki wymiarowe.
Ćwiczenia w pisaniu pismem technicznym – litery A ÷ H.
 
7 Ogólne zasady wymiarowania – liczby wymiarowe.
Ćwiczenia w pisaniu pismem technicznym – litery I ÷ O.
 
8 Cztery zasady wymiarowania.  
9 Ćwiczenia w pisaniu pismem technicznym – litery P ÷ W.
Sprawdzenie wiadomości – wymiarowanie.
 
10 Wymiarowanie – proste ćwiczenia w wymiarowaniu.  
11 Wymiarowanie figur płaskich.  
12 Wymiarowanie figur płaskich.  
13 Ćwiczenia w pisaniu pismem technicznym – litery X ÷ Ź.
Praca samodzielna na ocenę (kartkówka) – wymiarowanie.
 
14 Przekroje.  
15 Przekroje.  
16 Rzut prostokątny.  
17 Rzut prostokąty – proste bryły z klocków Lego.  
18 Rzut prostokąty – klocki Lego.  
19 Rzut prostokąty – klocki Lego.  
20 Rzut prostokąty – klocki Lego.  
21 Zasady rzutowania. Rzut prostokątny.  
22 Rzut prostokąty.  
23 Praca samodzielna na ocenę (kartkówka) - rzut prostokątny.  
24 Dimetria ukośna w rysunku technicznym.  
25 Dimetria ukośna w rysunku technicznym - ćwiczenia.  
26 Praca samodzielna na ocenę (kartkówka) – dimetria ukośna.  
27 Izometria w rysunku technicznym.  
28 Izometria w rysunku technicznym.  
29 Rysunek poglądowy, złożeniowy i wykonawczy.  
30 Sporządzanie modelu bryły na podstawie rzutu prostokątnego.