Materiały pomocnicze z Informatyki dla uczniów II klasy gimnazjum

 

 

Plan realizacji tematów lekcji:

LEKCJA TEMAT ZAKRES MATERIAŁU
1 Higiena pracy z komputerem oraz podstawowe elementy komputera. Regulamin szkolnej pracowni komputerowej.
Zasady bezpiecznego użytkowania komputera.
Podstawowe pojęcia związane z komputerem: co to jest dysk, rodzaje dysków, katalog i plik, systemy operacyjne.
Sposoby nazywania folderów i plików.
Budowa komputera.
2 Twoje biurko. Elementy zestawu komputerowego.
Zasady prawidłowego przeprowadzania i podłączania kabli.
Typy pamięci komputerowej.
Jednostki pamięci komputerowej.
3 Podstawowe wiadomości o sieci komputerowej. Podstawowe usługi sieciowe.
Budowa sieci komputerowych.
Typy sieci komputerowych.
Wykorzystywanie dostępnej w pracowni sieci komputerowej.
Zasady poruszania się po sieciach komputerowych.
4 Sieć komputerowa - Internet. Internetowe poszukiwanie. Znaczenie nieograniczonego dostępu do informacji.
Elementy adresu internetowego.
Zasady i sposoby wyszukiwania informacji na stronach WWW.
5 Sprawdzenie poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności dotyczących działu I - O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie. Praca samodzielna.
6 Interfejs systemu Windows oraz sposoby uruchamiania programów.
Skróty do programów i skróty klawiszowe wykorzystywane w systemie Windows oraz odnajdowanie zgubionych plików.
Pojęcie systemu operacyjnego.
Elementy pulpitu i okna systemu.
Sposoby uruchamiania programów.
Zasady celowości i tworzenia skrótów.
Odszukiwanie danych na dysku.
7 Gromadzenie, wykorzystanie i modyfikowanie danych. Operacje na folderach i plikach.
8 Gromadzenie, wykorzystanie i modyfikowanie danych. Archiwizacja danych w komputerach.
Metody zapisywania i otwierania danych.
9 Formatowanie i sprawdzanie stanu dysku twardego. Dodawanie i usuwanie programów. System Pomocy. Formatowanie dysku.
Sprawdzanie stanu dysku.
Czyszczenie dysku.
Defragmentacja dysku.
Kopia bezpieczeństwa danych.
Instalowanie i usuwanie programów.
Korzystanie z Systemu Pomocy.
10 Sprawdzenie poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności dotyczących działu II - O zarządzaniu zasobami komputera i pracy w systemie operacyjnym Windows. Praca samodzielna.
11 Typy i skutki działania wirusów oraz programy antywirusowe.
Zapory sieciowe
Problemy związane z ochroną danych.
Skutki działania wirusów
Typy wirusów i ich podział.
Znaczenie i działanie programów antywirusowych.
Znaczenie i zasady działania zapór sieciowych.
Typy zapór sieciowych.
12 Sprawdzenie poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności dotyczących działu III - O ochronie zasobów komputera. Praca samodzielna.
13 Formatowanie dokumentu i przemieszczanie się po dokumencie.
Operacje z tekstem.
Podstawowe zasady pracy edycji tekstu.
Formatowanie tekstu za pomocą dostępnych narzędzi.
Poruszanie się po dokumencie.
Zaznaczanie fragmentu tekstu.
Kopiowanie tekstu.
Wklejanie fragmentów tekstu.
14 Narzędzia językowe oraz lista numerowana i wypunktowana. Narzędzia językowe.
Lista numerowana i punktowana.
15 Uatrakcyjnianie wyglądu dokumentu.
Tabele w dokumencie.
Podział strony na kolumny
Wprowadzanie inicjału.
Wprowadzanie obrazu do tekstu.
Wstawianie tabel do dokumentu tekstowego.
Formatowanie tabel.
16 Wykresy w dokumencie. Wstawianie wykresów do dokumentu tekstowego.
Formatowanie wykresów.
17 Obramowanie i cieniowanie oraz ochrona dostępu do dokumentu.
Nagłówek i stopka w różnych dokumentach.
Przypisy.
Obramowanie strony.
Ochrona dostępu do przechowywanego dokumentu.
Wstawianie nagłówka i stopki oraz przypisów do dokumentu tekstowego.
Dokument wielostronicowy.
18 Sprawdzenie poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności dotyczących działu IV – O metodach redagowania dokumentów tekstowych za pomocą edytora tekstu. Praca samodzielna.
19 Poznajemy podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym.
Graficzne przedstawianie informacji.
Zasady pracy w arkuszu kalkulacyjnym.
Formatowanie arkusza za pomocą dostępnych narzędzi.
Sposoby poruszania się po dokumencie.
Sposób wprowadzania prostych formuł matematycznych.
Sposób i cel wprowadzania komentarza do komórki.
Wstawianie wykresów do arkusza.
Sposoby formatowania wykresów.
20 Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym. Zastosowanie wybranych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych.
21 Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym. Zastosowanie wybranych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych.
22 Ułatwienia w pracy. Porządek w arkuszu. Cel i sposób wprowadzania formatowania warunkowego.
Sposób i celowość wprowadzania opcji „Pokrętło”.
Uczy się sposobów i celowości sortowania danych.
23 Sprawdzenie poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności dotyczących działu V - O metodach dokonywania obliczeń za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Praca samodzielna.
24 Co to są bazy danych i do czego służą
Krok po kroku – zaczynamy budowę bazy danych.
Jak możemy wykorzystać bazy danych – jak dotrzeć do konkretnych informacji.
Zasady pracy przy tworzeniu baz danych.
Pojęcie bazy danych.
Elementy bazy danych (tabela, rekord, pole).
Poszczególne kroki przy budowie, bazy danych.
Typy baz danych.
Zarządzanie bazą danych.
25 Mini bazy danych tworzone za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Zasady tworzenia baz za pomocą arkusza kalkulacyjnego.
Zastosowanie dostępnych opcji w celu wyszukiwania konkretnych informacji.
26 Internetowe bazy danych – przykłady i sposoby wyszukiwania i wykorzystania informacji. Kiedy, jak i czego można szukać w Internecie.
27 Sprawdzenie poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności dotyczących działu VI – O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji. Praca samodzielna.
28 Nowe możliwości poznawania wiedzy.
Programy edukacyjne.
Testy interakcyjne.
Innowacyjne sposoby pozyskiwania informacji.
Dostępne multimedialne programy edukacyjne.
Korzyści wynikające z posługiwania się multimedialnymi źródłami informacji.
Nowe sposoby sprawdzania wiedzy (testy interakcyjne).
29 Modelowanie i symulacja komputerowa. Definicje pojęć: model, modelowanie i symulacja.
Zasady prostego modelowania.
30 Sprawdzenie poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności dotyczących działu VII - O ciekawych sposobach uczenia się, sprawdzania wiedzy oraz modelowaniu i symulacji komputerowej. Praca samodzielna.